Utredning

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar utan remisskrav.

Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar som genomförs av legitimerade psykologer. Du behöver ingen remiss för att få en första konsultation. Utredningens innehåll och upplägg anpassas och skräddarsys efter just dina behov och svårigheter.

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och innefattar uppmärksamhets- och eller överaktivitetssvårigheter.

Nedsättningen påverkar din förmåga att koncentrera dig och styra ditt beteende och kan också medföra att du har svårt att koncentrera dig samt hur aktiv du är.

Funktionsnedsättningen innebär inte att du är sjuk, utan det innebär att du fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med vad som ofta förväntas.

ADHD har inte med intelligens att göra. Det rör sig snarare om att hjärnan och nervsystemet fungerar på ett speciellt sätt. Ofta visar sig svårigheterna i särskilda miljöer. Vanligt är till exempel att det är svårt att fokusera om det är stökigt omrking dig, eller om uppgiften upplevs tråkig. Det kan även vara svårt att ägna sig åt stillsamma aktiviteter och slappna av.

Det finns tre olika former av ADHD. Ibland kan man ha fler än en form.

  • Kombinerad form: Svårigheter att fokusera och  hantera impulser samt överaktivitet. Dett är den vanligaste formen.
  • Huvudsakligen ouppmärksam form: Svårt att fokusera och behålla uppmärksamhet, men kan även ha problem med överaktivitet och att hantera impulser. Denna form kan även kallas ADD.
  • Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: Svårt att hantera impulser och är överaktiv. I viss mån även uppmärksamhetsproblem.

Autism är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. Personen med autism har vanligtvis svårt att tolka information och se helheter och sammanhang. Man kan ha svårt med kontakt med andra människor och att föra konversation. Det är också vnaligt att man har snäva intressen och att man är begränsad i sitt beteende.

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara någon av följande diagnoser:

  • Autism
  • autismliknande tillstånd
  • Aspergers syndrom.

Även om diagnoserna är olika har de också mycket gemensamt. Det är vanligt att ha andra funktionsnedsättningar samtidigt med autism, till exempel ADHD.

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen innebär inte att du är sjuk, utan det innebär att du fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med vad som ofta förväntas. Det har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information.

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsskillnad. Det är inte en sjukdom och Asperger syns inte utanpå. Att ha Asperger är olika för olika personer. Det är vanligt att bli stressad när något oplanerat händer och det kan vara svårt att förstå hur andra tänker. De som har Asperger är oftast normalintelligenta och många har väldigt god språklig intelligens.

Vanligt vid Asperger är att man upplever svårigheter i kontakten med andra människor. Man kan även ha specialintressen som man ägnar sig åt intensivt. Man kan ha svårt att första och använda språket i kommunikationen med andra och ha bristande motorik. Det kan också vara lätt att hamna i tvingande rutiner och handlingar och man kan uppleva förändringar som påfrestande.